• scope: organisatiegrootte < 10 FTE, organisatie heeft 1 vestiging, inschrijving bij Kamer van Koophandel
 • gebaseerd op ISO 9001:2015
 • uitgangspunt is om risico’s en kansen regelmatig te inventariseren en te beheersen
 • Wkkgz is het referentiekader van deze norm

Certificering voor een periode van 3 jaar, elk jaar tussentijdse controle. Hercertificatie na 3 jaar.

In het onderstaande zijn de hoofdpunten (thema) benoemd met enkele aspecten ter toelichting voor de beeldvorming. Het is (dus) niet compleet maar geeft een indruk! Verwezen wordt naar de bron.

De opbouw van deze norm is steeds:

thema
 • vraag
 • doel
 • eisen
 • een toelichting (van een halve tot meer dan een hele pagina)

Het perspectief is vanuit de organisatie en bedoeld om aan te zetten tot handelen in plaats van het maken van procedures en protocollen.

Hieronder staan 4 hoofdstukken met daarin de thema’s. Open deze door op het plus teken voor de titel te klikken.

 • Contextanalyse: inzicht in behoeften van belanghebbenden, cliënten, ontwikkeling in zorgvragen, en op de hoogte van wet- en regelgeving.
 • Missie (bestaansreden) en visie (de (lange termijn invulling): weten waar je voor staat, welke zorgaanbod en op welke manier dit wordt geleverd. Concretiseren door doelen vast te stellen. Aandachtsgebieden kwaliteit, veiligheid e.d.
 • Doelen: duidelijk en meetbaar (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).
 • Houding, leiderschap en cultuur: duidelijke kaders en zich betrokken voelende medewerkers.
 • Risicoanalyse (cliëntveiligheid, deskundig personeel, continuïteit zorgverlening, bij nieuwe zorg- en dienstverlening, bij inkoop en uitbesteding, op thema’s uit toetsingskaders, op privacy en informatiebeveiliging, voor werkomgeving en materialen voor cliënten en medewerkers) en kansen; evaluatie van maatregelen.
 • Uitsluitingscriteria: geformuleerd ter afbakening werkgebied, hoe om te gaan met zorgvragen die daarbuiten vallen.
 • Werkwijzen: vastgesteld voor kritische activiteiten, zodat kwaliteit, veiligheid en uniformiteit gewaarborgd is
 • Beschikbaar en deskundig personeel: eisen zijn vastgesteld, kennis en vaardigheid is aanwezig, vergewisplicht, bejegeningsafspraken, bekwaamheid, opleidingsplan, evaluaties en frequentie daarvan.
 • Gesprekken rondom functioneren
 • Afspraken tussen hoofd- en onderaannemer: zijn vastgelegd m.b.t eindverantwoordelijkheid, databeveiliging, beoordeling kwaliteit
 • Inkoop: eisen zijn duidelijk en worden getoetst
 • Werkomgeving: denk ook aan werken in thuisomgeving en de signalen van medewerkers en clienten
 • Onderhoud van materiaal en apparatuur: instructie en frequentie
 • Informatievoorziening aan de cliënt: voorafgaand en tijdens de zorg/dienstverlening afgestemd op de cliënt, let op de eisen die gesteld worden
 • Individuele risicoanalyse: voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening
 • Zorgplan: per client met o.a. toestemming en doelen en evaluaties
 • Cliëntervaringen: regelmatig verzamelen, analyseren en indien nodig verbetermaatregelen
 • Inspraak en medezeggenschap
 • Signalen: inzicht krijgen in kansen, mogelijkheden en bedreigingen
 • Ervaringen van medewerkers: regelmatig verzamelen, analyseren en indien nodig werkwijze/omstandigheden aanpassen
 • Incidenten, calamiteiten en klachten: regelmatig verzamelen, analyseren en indien nodig werkwijze/omstandigheden aanpassen
 • Organisatiebeoordeling: directie evalueert regelmatig de organisatie en neemt zonodig maatregelen
Bron

https://www.nen.nl/hkz-143-2021-nl-279926