Omgaan met medische gegevens

De KNMG heeft een richtlijn geschreven hoe om te gaan met medische gegevens.

KNMG richtlijn Omgaan met medische gegevens 2016 v3

Inhoud

3. Gegevensverstrekking in juridische procedures
3.1 De arts als verweerder in klachtzaken. tuchtzaken en civiele zaken
3.2 De arts als verdachte in strafzaken
3.3 De arts als getuige
4. in het kader van toezicht en handhaving
4. I Gegevensverstrekking aan politie en justitie
4.2 Gegevensverstrekking aan zorgverzekeraars (materiële controle of fraudeonderzoek)
4.3 Gegevensverstrekking aan de IGZ en NZa
5. Enkele specifieke situaties
5. I Informatie aan ouders na echtscheiding
5.2 Kindermishandeling en huiselijk geweld
5.3 Gegevensverstrekking na de dood
5.4 Gegevensverstrekking aan een levensverzekeraar na overlijden
5.5 Gegevensverstrekking in het kader van letselschade en private schadeverzekeringen
5.6 Gegevensverstrekking in het kader van de Wet BOPZ
5.7 Identificatie van patiënten met burgerservicenummer (BSN)
5.8 Beeld- en geluidsopnamen
5.9 Gebruik medische gegevens voor kwaliteitsdoeleinden
5.9.1 Incidentmeldingen
5.9.2 Kwaliteitsvisitatie
5.10 Verstrekken van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek en onderwijs
5.11 Verplichte melding van bepaalde infectieziekten
6. Dossier en bewaartermijn
6.1 Dossierplicht
6.2 Inhoud van het dossier
6.3 Persoonlijke werkaantekeningen
6.4 Bewaartermijnen
6.5 Beheer van het dossier
6.6 Eigendom van het dossier
6.7 Overdracht dossier in het kader van continuïteit van zorg
6.8 Digitaliseren van papieren dossiers en documenten
7. Patiëntenrechten met betrekking tot het dossier
7.1 Inzage in en afschrift van het dossier
7.2 Toevoegen van verklaring aan dossier, recht op correctie en afscherming
7.3 Recht op verwijdering en vernietiging
7.4 Beroepsgeheim en recht op geheimhouding
7.4.1 Het beroepsgeheim
7.4.2 Algemene uitzonderingen op het beroepsgeheim
7.5 Patiëntenrechten voor vertegenwoordigers van minderjarigen en wils-onbekwamen