Het toetsingskader uit 2019 is in 2022 opgevolgd door een nieuwe versie.

Tijdens een ‘algemeen’ inspectiebezoek van de IGJ komen (tenminste) de volgende thema’s aan bod:

•          Bestuurlijke verantwoordelijkheid
•          Professionaliteit
•          Kwaliteit en veiligheid
•          Dossiervoering
•          Zorgproces
•          Infectiepreventie
•          Medicatieveiligheid
•          Medische technologie

.

Naast het algemene inspectiebezoek zijn er ook specifieke thema bezoeken, bijvoorbeeld over infectiepreventie.

De IGJ bepaalt niet de kwaliteitsnormen, maar toetst de normen die zijn afgeleid van diverse veldnormen en richtlijnen. Deze zijn aangegeven in het onderstaande schema.

bron: https://www.igj.nl/documenten/toetsingskaders/2019/10/31/toetsingskader-particuliere-klinieken

Mediservices adviseert, ondersteunt bij en/of checkt uw invulling. Maak hier een afspraak.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Governance (‘interne tegenspraak’, los van leiding, verantwoordelijkheidsverdeling)
Zorgafbakening (beschreven en in overeenstemming met zorgaanbod) ASA? BMI?
Organisatiestructuur (medisch eindverantwoordelijke, zorginhoudelijk en bestuurlijk overleg)
Regeling/beleid disfunctioneren (Beoordeling, ‘niet-voortzetting’ is onderdeel van dit beleid)
Samenwerking met ziekenhuis (regeling opvang op RvB niveau getekend)
Verhuur ruimten van/aan derden (vastlegging verantwoordelijkheden, eisenkader, pers. & app.)
Kwaliteitsbeleid (PDCA cyclus, beleid audits, vergelijken andere zorgaanbieders)
Klachtenregeling (klachtenregeling, erkende geschilleninstantie, ‘laagdrempelige’ kennisgeving)
Calamiteitenbeleid (beleid melden calamiteiten incl. definitie, onderzoek door niet-betrokken deskundigen)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (beleid ‘stapgewijs proces’ en scholing)
ProfessionaliteitFunctioneren
– jaarlijks functioneringsgesprek, input stuurinformatie, IFMS (2jr) incl 360 graden feedback / intercollegiale toetsing, – functieomschrijving, organisatie, inwerkprogramma, bij/nascholingsplan)

Complicatieregistratie en complicatiebesprekingen
– registratie op patiënt- en geaggregeerd niveau
– complicatiebesprekingen

Kwaliteit en VeiligheidVeilig melden incidenten
– beleid aanwezig, afgestemd op calamiteiten, complicaties, klachten, medische technologie
– register (datum/tijd/locatie, toedracht, mogelijke oorzaken, evt. gevolgen pt, classificatie ernst letsel, korte omschrijving, eventuele (!?) maatregel
– multidisciplinair team en geschikte methode voor retrospectieve risico inventarisatie
Gestandaardiseerde en geprotocolleerde zorg
– actuele protocollen voor zorgprocessen en behandelingen
– per protocol een titel, data (opmaak en geldigheid), auteur, autorisator
Voorbehouden handelingen
– beleid; scholing/bekwaamheid
– overzicht handelingen en bevoegde/bekwame medewerkers
Recall procedure
– procedure bij spoedeisende recall
– registratie in patiëntdossiers
DossiervoeringDossiervorming en -beheer
– beschikbaar voor arts/waarnemer
– beveiligd
– compleet (informed consent, hoofdbehandelaar, AMO, MRSA/BRMO, pijnscore, overdracht/brief huisarts, batch/lotnummer gebruikte medisch hulpmiddel, anesthesie- en behandelverslag)
– bewaartermijn 15 jaar

Overdracht en ontslagbericht
– afschrift ontslagbericht in dossier, conform richtlijnen
– invasief niet operatieve ingreep: ter hand stellen of naar huisarts sturen
– operatief: ter hand stellen en naar huisarts sturen

ZorgprocesVoorlichting patiënten
– onderdelen informed consent: aard/doel, gevolgen/risico’s [bijwerkingen], alternatieven, gezondheidssituatie en vooruitzichten [product, kenmerk, werking, start, duur]
– bedenktijd voor invasieve/operatieve ingrepen 24 uur
– verkrijging informed consent voor elk behandeltraject
Risicoselectie en preoperatief onderzoek
– aantoonbaar uit te voeren
– dagbehandeling ASA 1 en 2, leeftijd >= 18 jr, delierscreening >= 70 jr (vooraf)
– pre-operatieve screening door behandelend arts/anesthesioloog of assistent met directe tussenkomst mogelijkheid
Anesthesie en procedurele sedatie en analgesie (pm), Anesthesie en behandeling van kinderen (pm)
Postoperatieve zorg
– procedure voor pt bewaking, stopmomenten 6 (ontslag verkoever) en 7 (verlaten zorginstelling), ontslagcriteria, structurele uitvoering van observatie pt op verkoever, arts beslist tot ontslag, checklist ontslagcriteria
Vitaal bedreigde patiënt (algehele anesthesie op opname buiten kantoortijd)
– beschreven SIT organisatie
– meting en registratie vitale parameters met (M)EWS
– SIT heeft gekwalificeerd personeel
Nazorg
– meegeven van informatie (Eventueel te verwachten bijzonderheden; Wondverzorging indien van toepassing; Actuele medicatielijst inclusief wijzigingen ten opzichte van opnamemedicatie; Instructies; Verantwoordelijke behandelaar; Controleafspraak; Telefoonnummer om eventueel contact op te nemen.)
– (telefonische) nacontrole na ontslag, indien van toepassing pijnmeting
in dossier: afspraak en decursus nacontrole
Continuïteit van zorg 7*24
– schriftelijke afspraken waarneming
– dienstdoende of waarnemend arts is bereikbaar en beschikbaar
– beschikbaarheid patiëntendossiers voor waarnemer
Reanimatievaardigheden
– procedure, bijscholing (ten minste 2 jaarlijks)
InfectiepreventieMRSA/BRMO
– beleid risico inventarisatie (screening), bewezen dragerschap; vragen
Hepatitis B en surveillance
– alleen zorghandelingen met toelaatbare HBV-status
– van alle zorgverleners die risicovolle (kans op bloedcontact) handelingen verrichten is HBV status vastgelegd
Surveillance POWI
– infectiecontrole na invasieve ingreep; registratie (wond)infecties
– actieve terugkoppeling naar chirurg/operateur
Gedrag
– protocol handhygiëne en persoonlijke hygiëne; toepassing conform richtlijn
Infectiepreventie: ruimtes en inrichting
– ruimtes visueel stofvrij, geen onnodige materialen, ‘anti-prikaccident’ maatregelen, handsfree kraan, prullenbak, alcohol- en zeep dispenser (niet navullen), opslag SMH
Reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumentarium
– onderhoud/validatie apparatuur; beladingsvoorschrift; opgeleid personeel
– scheiding vuil/schoon in sterilisatieruimte
– uitbesteding sterilisatie: eisen voor gebruikte sets zijn vastgelegd
MedicatieveiligheidVoorraadbeheer, opslag, controle en toezicht
– geneesmiddelen opslag in afgesloten kast, bevoegde toegang
– opslag visueel schoon en alleen voor medicatie
– opslag conform voorschrift fabrikant, geen overschreden expiratiedatum
– bij opening verpakking vermelden t.h.t. datum
– medicatie in medicatiekoelkast (alleen voor medicatie), voorzien van temperatuurlogger
Veilig klaarmaken en toedienen medicatie
– protocol klaarmaken en toedienen high risk medicatie (parenteralia)
– controles: dubbel voor klaarmaken, dubbel voor toedienen
– hygiëne maatregelen
– uitvoeren dubbelchecks conform protocol (d.w.z. aantoonbaar)
Veilige toepassing medische technologieInvoeringsfase
– implementatie nieuwe medische hulpmiddelen, apparatuur; procedure voor introductie
– aantoonbare bekwaamheid medewerkers
Gebruik(er)sfase
– overzicht van alle aanwezige medische hulpmiddelen incl. onderhouds/validatiestatus, incl. overzicht bekwaamheid van betrokken medewerkers
– gestickerde apparatuur met datum volgend onderhoud [nieuwe middelen?!]
Afstotingsfase
– markeren als niet meer geschikt en fysiek weg uit behandelomgeving
Straling (pm)
Algemene informatie zorginstellingKVK, handelsnamen, locatie, behandelingsaanbod, plaats van uitvoering, WTZi toelating, spreek en behandelkamers, organisatie/medewerkers omvang, website, CV

Het uitgebreide toetsingskader dat hierbij gebruikt wordt vindt u hier:

https://mediservices.nl/igj-toetsingskader-particuliere-klinieken-oktober-2019/