Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg vormt de basis voor goede en veilige cosmetische zorg, en beschrijft wat cliënten mogen verwachten van cosmetische en esthetische behandelingen, waarbij geen sprake is van medische noodzaak of vergoeding vanuit de basisverzekering. Een groot deel van deze zorg wordt verleend in particuliere klinieken. Het kwaliteitskader vormt tevens de basis waarop de IGJ toetst. Zie bijvoorbeeld het IGJ toetsingskader particuliere klinieken. Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is een kwaliteitsinstrument van het Zorginstituut en kent een opgelegde implementatiedatum van 1 juli 2021.

De reikwijdte van het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg betreft cosmetische behandelingen door alle zorgverleners. Het kwaliteitskader beschrijft een veelheid van aspecten. Uitgangspunten betreffen goede zorg, cliëntgerichte aanpak en afstemming en samenwerking tussen zorgverleners.

Er worden 3 niveaus van complexiteit (aard van de verrichting) en medisch risico (kans op ongewenste uitkomsten) benoemd, met eisen voor de bijbehorende kwaliteit- en veiligheidsaspecten. Deze opsomming is vergelijkbaar met de indeling zoals die bijvoorbeeld gevonden wordt in de leidraad particulieren klinieken van de NVPC.

Indelingscategorieën cosmetische ingrepen
CategorieComplexiteit en medisch risicoVoorbeelden van behandelingenBedenktijd tussen het besluitvormend consult waarin de behandeling wordt voorgesteld en de beslissing om de behandeling door te laten gaan
1Laag complex: kleine kortdurende ingrepen. Er is geen of alleen lokale anesthesie nodig. Het medisch risico is laag.Oppervlakkige resurfacing, resorbeerbare injectables (fllers) en Botox Devices (EBD). ­injecties, en Energy Based Devices (EBD).Geen verplichte bedenktijd.
2Midden complex: kleine kortdurende ingrepen. Er is geen of alleen lokale anesthesie nodig. Het medisch risico is laag tot gemiddeld.Medium resurfacing en chirurgische ingrepen zoals: littekencorrecties, bovenste ooglidcorrecties, beperkte genitale chirurgie en beperkte lipoflling (vetinjectie).Ten minste 1 dag.
3Hoog complex: grote langdurende ingrepen. Er is lokale anesthesie, sedatie of algehele anesthesie nodig. Het medisch risico is gemiddeld tot hoog.Diepe resurfacing en chirurgische ingrepen zoals: buikwandcorrectie, borst chirurgie bij Massive Weight Loss, face­ en halslift, onderooglidcorrectie en body sculpturing. ­ bilvergroting,Ten minste één week.
Bevestiging van de toestemming van de cliënt op de dag van de ingreep.

In de inhoudsopgave staan verder de volgende hoofdzaken:

Kwaliteit en veiligheid

 • Goede informatievoorziening (volledig informeren over behandeling)
 • Veiligheid (werken op basis van professionele standaarden)
 • Incidenten, complicaties en calamiteiten (erkennen, verzamelen, bespreken en verbeteren, een belangrijk deel van de PDCA cyclus)
 • Samen leren en verbeteren (door bijvoorbeeld audits, visitaties van beroepsverenigingen en collega’s)

.

Randvoorwaarden

 • Fysieke omgeving en medische apparatuur (de juiste voorzieningen, zie ook het Convenant Medische technologie)
 • Gekwalificeerd personeel (kennis, vaardigheden, opleidingen)
 • Organisatie en beleid (verantwoordelijkheden, overleggen, beleid en protocollen)
 • Gebruik van informatie (transparantie in informatievoorziening, zoals aantal behandelingen en complicaties op de website)

.

Verder wordt verder aandacht besteed aan de implementatie van het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg.

.

Het Kwaliteitskader is voorgelegd aan een groot aantal organisaties:

 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Consumentenbond
 • Dutch Aesthetic Laser Association (DALA)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Huisartskliniek
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC)
 • Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
 • Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC)
 • Nederlandse Vereniging voor Keel­Neus­Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd Halsgebied (NVKNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak­ en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland ­ Verpleegkundig Specialisten (V&VN­VS)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

In het begeleidende verantwoordingsdocument wordt o.a. aangegeven dat de bekwaamheidseisen nog ontbreken. Deze maken o.a. onderdeel uit van de taakstelling van de op te richten stuurgroep Cosmetische Zorg, in eerste instantie voor de verrichtingen in categorie 2. De stuurgroep is door het Zorginstituut verder verzocht om de criteria voor de aanvullende opleidingstrajecten te beschrijven en vast te stellen. Hiervoor geldt een implementatiedatum van 1 januari 2021. Naar verwachting zal het gros van bovengenoemde organisaties onderdeel uitmaken van de stuurgroep Cosmetische Zorg.

Kwaliteitskader-Cosmetische-Zorg

.

bron: Zorginstituut Nederland (november 2019)