Dit toetsingskader is onderverdeeld in thema’s die beoordeeld worden tijdens een bezoek. Als er aanleiding voor is worden ook andere thema’s beoordeeld in het toezicht.

Toezicht Infectiepreventie particuliere klinieken TIP-PK versie december 2018

Per thema worden normen gehanteerd, die o.a. gebaseerd zijn op veldnormen van de beroepsverenigingen. De focus van dit toetsingskader ligt op de basis hygiëne maatregelen en de extra inspanning om bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) (inclusief MRSA). De beoordeling in hoeverre een antibioticabeleid aanwezig is maakt hier onderdeel van uit.

Het toetsingskader is opgebouwd uit de volgende twaalf thema’s:
• Algemene voorzorgsmaatregelen
• Ruimtes en inrichting
• Opslag
• Medicatie
• Apparatuur
• Schoonmaak
• Protocollen
• Uitvoering Risico-inventarisatie MRSA/BRMO en maatregelen
• Antibioticabeleid
• Sterilisatie
• Organisatie specifieke deskundigheid
• Goed bestuur