Leidraad waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties

De Orde van medisch specialisten heeft een leidraad voor wetenschappelijke verenigingen uitgebracht voor kwaliteitsvisitatie:

OMS_Rapport_Waarderings_syst_A4_v02

Hierin wordt ingegaan op de 5 puntsschaal van de normen.

Deze versie dateert overigens van 2011. Ondertussen hebben diverse beroepsverenigingen uitbreidingen of nadere invullingen aangebracht. Ook vindt een verschuiving plaats van externe beoordeling naar de richting van eigen evaluatie die dan wordt gedeeld met de visitatiecommissie.

In de leidraad worden 4 kwaliteitsdomeinen onderscheiden:

 • Evaluatie van de zorg
 • Vakgroepfunctioneren
 • Patiëntenperspectief
 • Professionele ontwikkeling

Kwaliteitsdomein: Evaluatie van de zorg

 • 1. Dossiervoering
 • 2. Zorgprocessen en/of protocollen
 • 3. Kwaliteitsindicatoren
 • 4. Complicatieregistratie
 • 5. Necrologiebespreking
 • 6. Melden van incidenten
 • 7. Continuïteit patiëntenzorg
 • 8. Multidisciplinair overleg
 • 9. Naleven van de richtlijnen (Medical audit)
 • 10. Prospectieve risico inventarisatie

Kwaliteitsdomein: Vakgroepfunctioneren

 • 1. Quickscan
 • 2. (Meerjaren)beleidsplan/Jaarverslag
 • 3. Vakgroepvergaderingen
 • 4. Aanspreken op ongewenst gedrag
 • 5. Belasting/belastbaarheid
 • 6. Contacten in- en extern (relatie met collega’s, deelname in stafcommissies, contacten met de huisartsen)
 • 7. Medisch beleid
 • 8. Openheid over incidenten
 • 9. Melden aan Stafbestuur en Raad van Bestuur

Kwaliteitsdomein: Patiëntenperspectief

 • 1. Patiëntenperspectief in kaart (laten) brengen (middels enquêtes, spiegelgesprekken, wachtkamerinterviews etc.)
 • 2. Klachten en juridische procedures verbandhoudend met zorgverlening
 • 3. Klachten en signalen van onvrede
 • 4. De toegangstijd en wachttijd diagnostiek en behandeling (Treeknorm8)
 • 5. Veiligheid

Kwaliteitsdomein: Professionele ontwikkeling

 • 1. Kennisdeling (t.a.v. vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, wetenschap en innovatie en opleiding en onderwijs)
 • 2. Individueel functioneren Medisch Specialisten (IFMS)