KNMG richtlijn Elektronisch voorschrijven

De richtlijn: KNMG-Richtlijn-Elektronisch-voorschrijven-september-2013-v1

Artikel 4 (uit deze richtlijn)

Voorschrijven van geneesmiddelen zonder gebruik te maken van een elektronisch voorschrijfsysteem is uitsluitend toegestaan als:
a de voorschrijver werkzaam is op een locatie waar elektronisch voorschrijven niet goed mogelijk is, onder de voorwaarde dat de voorschriften en gebruikte geneesmiddelen achteraf alsnog in een elektronisch voorschrijfsysteem worden ingevoerd;

of
b de voorschrijver uitsluitend een zeer beperkt palet aan geneesmiddelen voorschrijft, onder de voorwaarde dat de voorschrijver vooraf een prospectieve risicoanalyse maakt op de voorschriften;
of
c de voorschrijver zeer zelden een geneesmiddel voorschrijft, onder de voorwaarde dat de voor schrijver zich kan verantwoorden over de bewaking van de voorschriften alsof het ingevoerd was in een elektronisch voorschrijfsysteem;

of

d sprake is van een onvoorziene situatie, onder de voorwaarde dat elektronisch voorschrijven in dat specifeke geval niet mogelijk was en de voorschrijver hierover achteraf verantwoording kan afleggen.

 

IGZ geeft bij ‘Medicatieveiligheid > focus op verantwoord voorschrijven’ aan:

Elektronisch voorschrijven (EVS) is het inzetten van een geautomatiseerd systeem dat onveilige situaties signaleert tijdens het voorschrijven van medicatie. Onveilige situaties zijn bijvoorbeeld dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties.

Het EVS verbetert de medicatieveiligheid omdat het de voorschrijver van geneesmiddelen ondersteunt bij complexe medicatiebeslissingen. Ook voorkomt EVS fouten bij het lezen van recepten. De inspectie beschouwt het gebruik van medicatiebewakingssystemen als een onderdeel van het leveren van verantwoorde zorg. De inspectie vindt het niet langer verantwoord een geneesmiddel voor te schrijven zonder gebruik te maken van een elektronisch systeem dat  de medicatie bewaakt, tenzij andere maatregelen zijn getroffen om medicatiebewaking uit te voeren.

De inspectie ziet erop toe dat EVS goed wordt gebruikt. De normen waar de inspectie op toetst:

  1. De voorschrijver voert medicatiebewaking uit tijdens het voorschrijven met behulp van een EVS (waarbij het EVS voldoet aan de actuele eisen met betrekking tot functionaliteit uit de richtlijn EVS).
  2. Er is een prospectieve risico-analyse aanwezig waarmee inzichtelijk is gemaakt welke risico’s het EVS heeft en hoe deze beheerst worden.